Reklamacje i zwroty

 

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 692206261.

1. Sprzedawca deklaruje, że oferuje towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Klient ma prawo złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna: Kodeks Cywilny). Może to uczynić w terminie 1 miesiąca od ujawnienia wady. Prawa z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku od otrzymania towaru. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres sprzedawcy: Daniel Leśniak Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI, ul. 3 Maja 6/5, 11-500 Giżycko. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep grandi.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep grandi.pl.pl albo sklep grandi.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep grandi.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep grandi.pl.

3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (np. paragon fiskalny lub faktura, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą itp).

4. W przypadku ujawnienia wad towaru Klient powinien odesłać do Sklepu (adres dla reklamacji: Daniel Leśniak Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI, ul. 3 Maja 6/5, 11-500 Giżycko) reklamowany towar wraz z opisem ujawnionych wad.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

 

 

 

Zwrot produktów

1. Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia mu towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to powinno zostać przesłane do Sprzedającego: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@grandi.pl lub grandi.pw@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: Daniel Leśniak Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI, ul. 3 Maja 6/5 11-500 Giżycko.

3. Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

- dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego

- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)

- kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w w ciągu 14 (czternastu) dni na adres Sklepu (Daniel Leśniak Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI, ul. 3 Maja 6/5 11-500 Giżycko). Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep@grandi.pl, grandi.pw@gmail.com). Kupujący zostanie wówczas poinstruowany o przebiegu procedury odstąpienia od umowy.

13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY wysyłanego pocztą elektroniczną

Na następujący adres poczty elektronicznej: sklep@grandi.pl wystarczy wysłać tylko takie oświadczenie:

 

Ja …..................................(imię, nazwisko (nazwa), adres zamieszkania/ siedziby  odstępującego od umowy) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ….....................................(tu wymienić zakupione rzeczy) zawartej w dniu …........... (data zawarcia umowy)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY wysyłanego pocztą tradycyjną

Małgorzata Leśniak GRANDI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. 3 Maja 6/5
11-500 Giżycko


Ja …..................................(imię, nazwisko (nazwa), adres zamieszkania/siedziby odstępującego od umowy) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ….....................................(tu wymienić zakupione rzeczy) zawartej w dniu …........... (data zawarcia umowy)

..........................................................
(data i podpis konsumenta)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl