Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRANDI.PL 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy www.grandi.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”] oraz obowiązujących na terytorium RP przepisów prawa.

2. Właścicielem Sklepu jest: Daniel Leśniak Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI z siedzibą w Giżycku przy ul. 3 Maja 6/5, NIP:  7421603975 , REGON: 368628118. Firma wpisana jest do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. Dane kontaktowe:   tel. +48 732 191 320 (opłata zgodnie z taryfą operatora) , adres email: sklep@grandi.pl oraz grandi.pw@gmail.com .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku sprzedaży towarów obarczonych wadami fizycznymi, których cena jest obniżona, klient jest o tym wyraźnie informowany.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez dodanie produktów do koszyka Sklepu www.grandi.pl i zatwierdzenie zakupu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce kontakt, 

c) telefonicznie na numer dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że przedstawiciel Sklepu skontaktuje się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej z Klientem  ustalając szczegóły realizacji zamówienia.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem tradycyjnym – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym (PEKAO SA: nr rachunku: 64 1950 0001 2006 0044 0883 0001) wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu w zakładce kontakt oraz w e-mailu potwierdzającym dokonanie zakupu przesłanym do Klienta,

c) przelewem za pośrednictwem elektronicznych płatności PayU- wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie PayU. Czas realizacji płatności zależy od banku lub instytucji z której zlecany jest przelew. 

d) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. W przypadku wyboru przez klienta przelewu tradycyjnego bądź przelewu za pośrednictwem elektronicznych płatności PayU płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni kalendarzowych. Po upływie tego terminu Sklep skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia powodu zwłoki w płatności. Dokonując przelewu należy do wartości zakupionych towarów dodać cenę przesyłki. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Można się z nim zapoznać tutaj.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 

 

§4

Dokumentowanie sprzedaży

 

1. Każdy zakup towaru dokumentowany jest paragonem fiskalnym. Na życzenie Kupującego wystawiana jest "Faktura bez VAT".

 

§5

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep udostępnia do odbioru w siedzibie firmy lub wysyła za pośrednictwem Paczkomatów InPost, Poczty Polskiej i kuriera DHL. Wysyłka następuje w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu bądź wybrania przez Klienta przesyłki pobraniowej jako formy dostawy. 

 

§6

Reklamacje

 

1. Sprzedawca deklaruje, że oferuje towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Klient ma prawo złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna: Kodeks Cywilny). Może to uczynić w terminie 1 miesiąca od ujawnienia wady. Prawa z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku od otrzymania towaru. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres sprzedawcy: Daniel Leśniak Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI , ul. 3 Maja 6/5, 11-500 Giżycko. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep grandi.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep grandi.pl albo sklep grandi.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep grandi.pl nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep grandi.pl.

3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (np. paragon fiskalny lub faktura, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą).

4. W przypadku ujawnienia wad towaru Klient powinien odesłać do Sklepu (adres dla reklamacji: Daniel Leśniak Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI, ul. 3 Maja 6/5, 11-500 Giżycko) reklamowany towar wraz z opisem ujawnionych wad.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (dalej również „Ustawowe prawo odstąpienia”). Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:

a. pisemnie na adres: ul. 3 Maja 6/5, 11-500 Giżycko
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grandi.pw@gmail.com, sklep@grandi.pl
c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, którego wzór znajduje się niżej

2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie grandi.pl).
5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje. .
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. 3 Maja 6/5, 11-500 Giżycko. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu produktu.
7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w których przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


   10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY wysyłanego pocztą elektroniczną

Na następujący adres poczty elektronicznej: grandi.pw@gmail.com lub sklep@grandi.pl  wystarczy wysłać tylko takie oświadczenie: 

 

Ja …..................................(imię, nazwisko, adres zamieszkania konsumenta odstępującego od umowy) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ….....................................(tu wymienić zakupione rzeczy) zawartej w dniu …........... (data zawarcia umowy)
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY wysyłanego pocztą tradycyjną
 
Daniel Leśniak

Przedsiębiorstwo Handlowe GRANDI
ul. 3 Maja 6/5
11-500 Giżycko
 
 
Ja …..................................(imię, nazwisko, adres zamieszkania konsumenta odstępującego od umowy) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ….....................................(tu wymienić zakupione rzeczy) zawartej w dniu …........... (data zawarcia umowy)
 
..........................................................
(data i podpis konsumenta)

§8

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. W przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej dane osobowe udostępniane są Poczcie Polskiej S.A. tylko w celu wysyłki i dostarczenia przesyłki.

3 W przypadku wysyłki towaru kurierem dane osobowe udostępniane są firmie DHL tylko w celu wysyłki i dostarczenia przesyłki.

4. W przypadku wysyłki przesyłki z wykorzystaniem Paczkomatu InPost dane osobowe udostępniane są firmie InPost tylko w celu wysyłki i dostarczenia przesyłki do określonego paczkomatu.

5. Nasz sklep korzysta z oprogramowania Click Shop, które wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie tego typu plików.

6. Witryna sklepu www.grandi.pl chroniona jest certyfikatem homeSSL, który jest gwarantem poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Połączenie podczas rejestracji i logowania jest szyfrowane, a dane Klientów są zabezpieczone. 

7. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter) .

8. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§9

Własność intelektualna

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody wyrażonej przez przedstawiciela sklepu. 

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl